โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่

18 มิ.ย. 2022 19:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 38

วันที่18มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.หนองช้างใหญ่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนเขตตำบลหนองช้างใหญ่ จำนวน40คน