ปรับปรุงล่าสุด 5 ม.ค. 2022 07:02:23 2,238

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันตลอดจนปฏิบัติการอื่น ๆ ให้มีผลบังคับตามกฎหมายทุกกรณี

เนื้อที่
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอม่วงสามสิบ ห่างจากอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 13 กิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ทั้งหมด 55.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,556.25 ไร่

จำนวนประชากร
- จำนวนครัวเรือน 1,259 ครัวเรือน
- จำนวนประชากร 4,788 คน (ชาย = 2,419 คน/หญิง = 2,369 คน)
- วัด จำนวน 8 แห่ง
- แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง - รัฐบาล 4 แห่ง (ขยายโอกาส = 1 แห่ง / ประถมฯ = 3 แห่ง)
- สถานพยาบาล 1 แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล (พระโรจน์))
- แหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัดหนองช้างน้อย (เรือโบราณ), สิมโบราณวัดหนองช้างใหญ่, โบสถ์โบราณวัดพระโรจน์, ใบเสมาหิน บ้านพระโรจน์ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

รายชื่อผู้นำท้องที่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 บ้านหนองช้างน้อย

นายทวีศักดิ์ แสนวิเศษ

นายกมล ลาวัลย์

นายประเภท บริสุทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

092 - 4182603

086 - 0956100

083 - 3939385

2 บ้านหนองเม็ก

นายศักดิ์ศรี จันทรา

นายสมศรี กติยวงษ์

นายกุศลศักดิ์ ชาญวิรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 3819828

087 - 2612581

081 - 2656672

3 บ้านไพบูลย์

นายทวัฒชัย สุขันธ์

นายรุสิทธิ์ แก่นจันทร์

นางสาวน้ำฝน เมืองนา

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 3673759

093 - 3401975

098 - 7057689

4 บ้านหนองช้างใหญ่

นายจักรี เจริญ

นายสำราญ บุญอุด

นางสาวจันทนา คงทน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

061 - 1719148

093 - 0867804

081 - 6691568

5 บ้านพระโรจน์

นายพัฒนา ส่งเสริม

นายเฉลิมเกียรติ สวยไธสง

นายธงชัย โอภากุล

นายสไว เขียวสวัสดิ์

นายสมัย ศรีดี

กำนันตำบลหนองช้างใหญ่

สารวัตรกำนัน

สารวัตรกำนัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087 - 2437361

-

-

082 - 3663881

080 - 6229531

6 บ้านหนองแสง

นายประพันธ์ แก่นคำ

นายสถิต ครุฑนาม

นายกมล โคตรแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

084 - 8322758

083 - 7494542

089 - 6902229

7 บ้านหนองช้างใต้

นายธงชัย ว่องไว

นางบุญชื่น ต้องสว่าง

นายชาตรี รางทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086 - 8734677

089 - 5848236

096 - 7088762

8 บ้านพระโรจน์

นายบุญธรรม ไชยชาติ

นางสาวอุไรวรรณ วงษ์ตา

นางสาวพัทธนันท์ พลศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

093 - 5724418

086 - 8971745

093 - 1196910

นายวิทยา คำเปลว     แพทย์ประจำตำบล

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพนงาม และ ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ลักษณะภูมิประเทศ
        มีลักษณะร้อนชื้นสลับแล้งหรือลักษณะแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน อยู่ภายใต้เขตมรสุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของตำบลหนองช้างใหญ่ ได้แก่ ลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ทิศทางพายุหมุน เขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพายุดีเปรสชั่น ส่วนลักษณะฤดูกาล โดยปกติตามมาตรฐานสากลมีเพียงฤดูเดียวคือฤดูร้อนทั้งร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้ง แต่จำแนกตามภูมิศาสตร์ภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดูคือ
1. ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์- เดือนพฤษภาคมของทุกปี
2. ฤดูฝน ได้รับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
3. ฤดูหนาว ได้รับอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกมุภาพันธ์