ปรับปรุงล่าสุด 5 ม.ค. 2022 07:12:27 136
แผนผังเว็บไซต์
 • หน้าหลัก

 

ข้อมูลพื้นฐาน
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • ประวัติและตราสัญลักษณ์
 • ข้อมูลสภาพทั่วไป
 • เจตจำนงสุจริตของ
  ผู้บริหาร
 • โครงสร้างการบริหารงาน

 

ข้อมูลในพื้นที่
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 • แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ
 • ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของคณะ
  ผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
 • อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด
 • อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
 • อำนาจหน้าที่ของกองช่าง
 • อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

 

ทำเนียบบุคลากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สภาตำบล
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมอบต.หนองช้างใหญ่
 • รับสมัครงาน/โอน/ย้าย

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
 • การประเมินผลการดำเนินงาน

 

กฎหมายท้องถิ่น
 • พรบ./พรก.
 • กฎระเบียบกระทรวง
 • คำสั่ง สถ.
 • มติ ก.อบจ.
 • มติ ก.เทศบาล.
 • มติ ก.อบต.

 

การดำเนินงานของหน่วยงาน
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนพัฒนา
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
 • ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

เอกสาร/รายงาน
 • รายงานการประชุมผู้บริหาร
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานอื่นๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อบัญญัติ
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งภายใน
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
บริการประชาชน
 • รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 • คลังความรู้
 • ช่องทางร้องเรียน
 • รับฟังความคิดเห็น
 • คำถาม คำตอบ (Q&A)
 • คู่มือประชาชน
 • E-Service
 • การลดขั้นตอนการ
  ปฎิบัติงาน
 • สถิติการให้บริการประชาชน
 • รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

เกี่ยวกับเรา
 • ติดต่อเรา
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ข้อกำหนดเว็บไซต์
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์
 • คำถามที่พบบ่อย