การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
5 พ.ค. 2022 18:45:00 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.หนองช้างใหญ่ 393
การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเม็ก https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oi...