การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565

5 พ.ค. 2022 17:30:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 55

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดการประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเม็ก