จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬา
11 มิ.ย. 2024 11:33:04 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 56
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/databass/52sport_eventlpa256701.pdf    
บัญชีอุปกรณ์กีฬา
6 มิ.ย. 2023 14:05:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 103
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/sports_equipment_account2565.pdf
บัญชีรายชื่อชมรม
5 มิ.ย. 2023 14:25:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 94
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/list_sports_clubs2565.pdf
ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา สนามกีฬา
2 มิ.ย. 2023 18:20:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 102
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/stadium_usage_statistics2565.pdf
ข้อมูลลานกีฬา
1 มิ.ย. 2023 06:45:00 ข้อมูลการกีฬา อบต.หนองช้างใหญ่ 84
https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/edducation/stadium_information2565.pdf