Your Image
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
 • การดำเนินการรายงานการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการเชิงหลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 • ประชาสัมพันธ์ ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
 • คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำหรับเจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป
 • คู่มือเอกสารการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 • คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
 • การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 • การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย
 • ระบบชำระค่าทิ้งและกำจัดขยะวารินชำราบ
 • การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate
 • -

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

   

  ข่าวสาร

  กิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ปุ๋ยหมักสร้างดิน สร้างพืช สร้างชีวิต"
  3 ม.ค. 2024 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองช้างใหญ่ 73
  วันที่ 3 มกราคม 2567 นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ข้าราชการ และพนักงาน จัดกิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ปุ๋ยหมักสร้างดิน สร้างพืช สร้างชีวิต" การท...

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนไปโสกเม็ก รหัสสายทาง อบ.ถ 209-089 หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,440 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.40 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 8 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 179 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักปลัด
  กองช่าง
  กองคลัง

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP