องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า การศึกษาได้มาตรฐาน ประชาชนเสมอภาคมีส่วนร่วม ปลอดสิ้นจากยาเสพติดและอบายมุข "
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยกู้ชีพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยกู้ชีพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564
  • แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในการควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • เรือโบราณ เจ้าแม่ตะเคียนทอง
  • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดศรีสุพนอาราม
  • คู่มือ บทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  • -

     

    • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
    • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    • รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
    • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    อำนาจหน้าที่
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560
    • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
    • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    • กฎหมายอื่นๆ

    • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
    • แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
    • ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565)
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    • แผนการดำเนินงานประจำปี

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
    • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    • รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
    • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
       
    • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    • แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ
    ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
    • ประกาศการจัดหาพัสดุ 
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
    • สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
    • แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ปี 2564
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
    • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

    • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

                        
                         ข่าวสาร อบต.หนองช้างใหญ่
     

     

     

     

    ข่าวสาร

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์
    ไม่พบผลลัพธ์

    หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์
    #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
    1การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
    สน.บถ.มท 0809.4/ว19521/01/256524/01/2565
    2ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2)
    [เอกสาร] [เอกสาร] [เอกสาร word]
    กสว.มท 0820.3/ว23326/01/256526/01/2565
    3การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
    สน.คท.มท 0808.3/ว21825/01/256525/01/2565
    4แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
    กศ.มท 0816.2/ว22926/01/256526/01/2565
    5การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
    สน.คท.มท 0808.2/947-100825/01/256526/01/2565
    6ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565
    [เอกสาร word]
    กพส.มท 0810.4/ว21024/01/256524/01/2565
    7ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word]
    กสว.มท 0820.3/ว19221/01/256521/01/2565
    8แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม
    [เอกสาร word]
    กค.มท 0803.3/ว23126/01/256526/01/2565
    9การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒
    [เอกสาร word]
    กศ.มท 0816.3/ว20121/01/256524/01/2565
    10แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    [เอกสาร word]
    กสธ.มท 0819.3/ว54925/01/256525/01/2565
    11การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
    สน.คท.มท 0808.2/676-75121/01/256524/01/2565
    12ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์
    [เอกสาร word]
    กสธ.มท 0819.2/ว22125/01/256526/01/2565
    13แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
    กศ.มท 0816.3/ว19621/01/256521/01/2565
    14แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10
    [เอกสาร word]
    สน.คท.มท 0808.3/ว19321/01/256524/01/2565
    15ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565
    [เอกสาร word]
    กศ.มท 0816.3/ว21124/01/256524/01/2565
    16การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
    [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
    สน.คท.มท 0808.2/856-93125/01/256526/01/2565
    17คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง)
    [เอกสาร] [เอกสาร word]
    กค.มท 0803.3/ว21925/01/256525/01/2565
    18การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ
    [เอกสาร word]
    กสว.มท 0820.2/ว22025/01/256525/01/2565

    แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

    ไม่พบผลลัพธ์

    ผลิตภัณฑ์ในตำบล

    ไม่พบผลลัพธ์

    บริการประชาชน (e-Service)

    สำนักปลัด
    • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [o17_CCF_000153.pdf]
    กองช่าง
      ไม่พบผลลัพธ์

    ปฏิทินงาน

    หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

    ลิงก์ที่น่าสนใจ


    TOP