ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัยของ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิ.ย. 2022 17:15:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 56

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/win/o22_28062565winmilk312565107082565.pdf