ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัยของ ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 1 รายการ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 มิ.ย. 2022 17:05:00 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อบต.หนองช้างใหญ่ 24

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o22/o22_10062565winmilk3p_1lmayjune2565.pdf