ยกย่องเชิดชูเกีรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2564

15 ธ.ค. 2021 17:45:00 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี อบต.หนองช้างใหญ่ 35

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/jobs/15122564topcareer2564.pdf