27 ก.ค. 2022 18:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 411

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองช้างใหญ่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  มีการอบรมให้ความรู้ และนำคณะผู้สูงอายุถวายเทียนพรรษาวัดศรีพิทยาคม บ้านหนองข้างใหญ่