โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22 เม.ย. 2022 18:50:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 133

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 18 เมษายน 2565
กิจกรรมที่ 1 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของรัฐ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่


ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2565
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน(1ตำบล1ชุมชนเข้มแข็ง)เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคง 
หลักสูตร : ตัดเย็บเสื้อผ้า
กิจกรรมที่ 3 : การอบรมทักษะการเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบ
ณ กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองแสงสามัคคี ตำบลหนองช้างใหญ่