30 ส.ค. 2022 17:00:00 กิจกรรม อบต.หนองช้างใหญ่ 717

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
นายสวัสดิ์ คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใส ในการทำงาน ปี 2565 
ซึ่งภายในงานมีการระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน
ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวสู่องค์กรที่ทันสมัย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่