รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

8 มิ.ย. 2022 13:45:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.หนองช้างใหญ่ 46

https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/jobs/08062565career1.pdf