ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปกชก))

1 พ.ย. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.หนองช้างใหญ่ 204