รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2565
29 เม.ย. 2022 14:35:00 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.หนองช้างใหญ่ 289
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือนแรกประจำปี 2565 https://backend.nongchangyai.go.th/uploads/files/1/oit2565/o37/o37_29042565fraud_risk_management_performance_report6m2565...