รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
18 พ.ย. 2020 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองช้างใหญ่ 137
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 ไม่มี ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ