ปรับปรุงล่าสุด 16 ก.พ. 2022 02:36:54 1,840

สายด่วนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

รายชื่อผู้นำท้องที่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 บ้านหนองช้างน้อย

นายทวีศักดิ์ แสนวิเศษ

นายกมล ลาวัลย์

นายประเภท บริสุทธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

092 - 4182603

086 - 0956100

083 - 3939385

2 บ้านหนองเม็ก

นายศักดิ์ศรี จันทรา

นายสมศรี กติยวงษ์

นายกุศลศักดิ์ ชาญวิรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 3819828

087 - 2612581

081 - 2656672

3 บ้านไพบูลย์

นายทวัฒชัย สุขันธ์

นายรุสิทธิ์ แก่นจันทร์

นางสาวน้ำฝน เมืองนา

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

083 - 3673759

093 - 3401975

098 - 7057689

4 บ้านหนองช้างใหญ่

นายจักรี เจริญ

นายสำราญ บุญอุด

นางสาวจันทนา คงทน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

061 - 1719148

093 - 0867804

081 - 6691568

5 บ้านพระโรจน์

นายพัฒนา ส่งเสริม

นายเฉลิมเกียรติ สวยไธสง

นายธงชัย โอภากุล

นายสไว เขียวสวัสดิ์

นายสมัย ศรีดี

กำนันตำบลหนองช้างใหญ่

สารวัตรกำนัน

สารวัตรกำนัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

087 - 2437361

-

-

082 - 3663881

080 - 6229531

6 บ้านหนองแสง

นายประพันธ์ แก่นคำ

นายสถิต ครุฑนาม

นายกมล โคตรแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

084 - 8322758

083 - 7494542

089 - 6902229

7 บ้านหนองช้างใต้

นายธงชัย ว่องไว

นางบุญชื่น ต้องสว่าง

นายชาตรี รางทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

086 - 8734677

089 - 5848236

096 - 7088762

8 บ้านพระโรจน์

นายบุญธรรม ไชยชาติ

นางสาวอุไรวรรณ วงษ์ตา

นางสาวพัทธนันท์ พลศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

093 - 5724418

086 - 8971745

093 - 1196910

นายวิทยา คำเปลว     แพทย์ประจำตำบล