Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยภายไต้ระบบ GAP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการให้ความรู้ และระเบียบขั้นตอนการขอรับมาตรฐานการปลูกพืช ระบบ GAP ให้กับเกษตรกรตำบลหนองช้างใหญ่จำนวน 40 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

     วันนี้ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ที่จะก่อสร้างบ้านให้แก่ ผู้ยากจน ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายนายสมศักดิ์ แสงนิ่ม ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

     วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (ชพอ.) อำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดทำโครงการบูรณาการเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นายก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและติดตาม กำกับ การดำเนินงานควมคุมโรคติดต่อในพื้นที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ สุนัข แมว กระต่าย ลิง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว กระต่าย ลิง ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาเลี้ยงสัตว์ให้บริการไม่มีค่าใช้จ่าย การให้บริการ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

     วันที่ 3 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พนักงาน ลูกจ้าง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่นำขยะอันตราย อาทิ ถ่านไฟฉาย ถ่านกระดุม ถ่านก้อนแบน  ขวดบรรจุน้ำยาลบคำผิด  แบตเตอรี่มือถือ  หลอดไฟแบบต่างๆ สตาร์ทเตอร์  กระป๋องสเปรย์กระป๋องสีสารเคมีกำจัดแมลง   ตลับหมึกพิมพ์หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ยาหมดอายุ ปรอทวัดไข้  ขวดน้ำยาทำความสะอาด ภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่อง  ส่งให้กับองการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมนำไปกำจัดต่อไป

     วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจระบบจัดการสิ่งปฏิกูลที่ได้จัดสร้างขึ้น พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานกับผู้มารับบริการ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) ถนนม่วงสามสิบ-พนา บริเวณตลาดพระโรจน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ