Print this page

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนผังโครงสร้างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน