Hot News :

สภาพทั่วไป

      เมื่อปี พ.ศ. 2540-2544 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้ขอใช้สถานที่ของสุขศาลาเก่าเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 จึงได้ย้ายที่ทำการจากสุขศาลาเก่า มาอยู่ที่ดอนเจ้าปู่ตา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 10 ไร่ เป็นอาคารที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถทำนิติกรรมสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันตลอดจนปฏิบัติการอื่น ๆ ให้มีผลบังคับตามกฎหมายทุกกรณี

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอ ม่วงสามสิบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอม่วงสามสิบ ห่างจากอำเภอม่วงสามสิบประมาณ 13 กโิลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน ทั้งหมด 55.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,556.25 ไร่

 1. จำนวนครัวเรือน 1,259 ครัวเรือน
 2. จำนวนประชากร 4,788 คน (ชาย = 2,419 คน/หญิง = 2,369 คน)
 3. วัด จำนวน 8 แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง - รัฐบาล 4 แห่ง (ขยายโอกาส = 1 แห่ง / ประถมฯ = 3 แห่ง) สถานพยาบาล 1 แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล(พระโรจน์)) แหล่งท่องเที่ยว 3 แห่ง พิพิธภัณฑ์วัดหนองช้างน้อย(เรือโบราณ),สิมโบราณวัดหนองช้างใหญ่,โบสถ์โบราณวัดพระโรจน์ ,ใบเสมาหิน บ้านพระโรจน์ (แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพนงาม และ ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพนเมือง อำเภอเเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิเทศ

       มีลักษณะร้อนชื้นสลับแล้งหรือลักษณะแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน อยู่ภายใต้เขตมรสุม ปัจจัยที่มี อทิธิพลต่อ ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหนองช้างใหญ่ ได้แก่ ลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ทิศทางพายุหมุน เขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพายุดีเปรสชั่น ส่วนลักษณะฤดูกาล โดยปกติตามมาตรฐานสากลมีเพียงฤดูเดียวคือฤดูร้อนทั้งร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้ง แต่จำแนกตามภูมิศาสตร์ภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดูคือ 1. ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์- เดือนพฤษภาคมของทุกปี 2. ฤดูฝน ได้รับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 3. ฤดูหนาวไดร้ับอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกมุภาพันธ์

 

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ