สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

Share

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองในชุมชน

 ตามนโยบายโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลหนองช้างใหญ่ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ ใช้จ่ายค่าวัสดุ 499,900 บาท ค่าแรง 500,100 บาท

การดำเนินการ พฤษภาคม 2558