สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการถนนปลอดภัยด้วยการเรียนรู้กฎจราจร

Share

    ส่วนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการถนนปลอดภัยด้วยการเรียนรู้กฎจราจร โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมป้องกันภัย(การป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปี 2561 ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง ประชาสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ประชาสามัคคี ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561