สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

Share

    กรมโยธาธิการ และผังเมือง ขอเชิญประชาชนผู้อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปตรวจดูกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยยื่นคำร้องเกี่ยวกับผังเมืองรวมฯได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561