สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

Share

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562