สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Share

  สำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธา่นี ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สภาวัฒนธรรมตำบลหนองช้างใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2561 สนับสนุนโครงการโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม