สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองอีคลึ้ม

Share

    กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจงานขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองอีคลึ้ม หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561