สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

Share

     วันที่ 26 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและดำรงต์ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม พ.ศ. 2561