สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน

Share

      วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดร.สวาท สุทธิอาคาร ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ป.ป.จ.อุบลราชธานี) นำคณะรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่