สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2560

Share

      วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน บรรยายโดย ปปช.จังหวัดอุบลราชธานี และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง บรรยายโดยท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ