สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Share

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินจัดโครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นมีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่าถูกต้อง และเพื่อเป็นการบรูณาการระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆและสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี