สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) ประจำปีงบประมาณ 2560

Share

   สำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ)  ประจำปีงบประมาณ  2560 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ทองใส  ทับถนน เป็นวิทยากรสอนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่  14 – 16  มิถุนายน  2560  ณ  วัดศรีสุพรอาราม  บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี