สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

มีซุ้มกิจกรรมดังนี้ 1 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (นักประดิษฐ์ตัวน้อย) 2 ซุ้มกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 3 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 4 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 5 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 6 นิทัศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 7 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการเด็กปฐมวัย และซุ้มอิ่มอร่อย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่