สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร

Share

   ศุนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์