สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรณรงค์การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

Share

    วันที่ 3 , 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม รณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติประเด็น ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 นี้