สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดและผอ.กองช่าง ร่วมกับเจ้าของที่ดินที่เดือดร้อนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขภัยแล้ง

Share

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น ปลัด และนายนพพร สุขเลิศ ผอ.กองช่าง ร่วมกับเจ้าของที่ดินที่เดือดร้อนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขภัยแล้ง