สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ)

Share

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ) ตั้งอยู่ 44 หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน

อาณาเขต

ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 10 วา จดบ้านนายจำปีภูมิภาค และบ้านนางกัลยา บริสุทธิ์

ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 11 วา จดที่นานางสำลี คชพรม

ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 5 วา จดที่นางนวลสี ถนอม และที่นางบุญมา คงทน

ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 20 วา จดทางสาธารณประโยชน์

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

1. อุโบสถ มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นอาคารคอนกรีต

2. ศาลาการเปรียญ มีขนาด 16 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอาคารไม้

3. กุฎิสงฆ์ 4 หลัง อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 1 หลัง อาคารไม้ 3 หลัง

4. หอระฆัง

5. อาคารพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ 1 หลัง เป็นอาคารไม้

6. อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต

ปูชนียวัตถุ

มีพระประธานปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.50 เมตร สูง 2 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.50 เมตร พระพุทธรูปบริวารร่วม 13 องค์ และวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์อีกมากมาย

วัดศรีสุพลอาราม ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ หลังจากตั้งหมู่บ้านได้ 1 ปี โดยนายโสม พลเทพ ผู้ใหญ่บ้านได้ชักชวนชาวบ้านตั้งวัดเดิมชื่อ “วัดบ้านหนองช้างน้อย”เรียกตามชื่อบ้าน ต่อมาพระครูจันทสิโรปมาคุณ (สังข์)เห็นว่าชื่อยังไม่เป็นมงคลนักจึงตั้งชื่อว่า “วัดศรีสุพลอาราม”จนถึงปัจจุบันนี้

การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 หลวงปู่ลุน พ.ศ. 2472-2517 รูปที่ 2 พระไทย พ.ศ. 2517-2522 รูปที่ 3 พระเพลิด พ.ศ. 2522-2530 รูปที่ 4 พระชัย พ.ศ. 2530-2535 รูปที่ 5 พระอธิการอุดร ปัญญาว.โร พ.ศ. 2535-2549 รูปที่ 6 พระอธิการนวล ฐานว.โร พ.ศ. 2549 จนปัจจุบัน