สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

วัดศรีพิทยาคม

Share

 วัดศรีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 30 บ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 467

 อาณาเขต

ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 8 วา 1 ศอก จดถนน

ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 17 วา 2 ศอก จดที่นานายนิต ว่องไว

ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 17 วา 1 ศอก จดถนน

ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 5 วา จดสวนนางมา รักษาธรรม

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

1. อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 เป็นอาคารไม้ ปัจจุบันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. กุฏีสงฆ์ 3 หลัง ครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น 1 หลัง อาคารคอนกรีตชั้นเดี่ยว 2 หลัง

4. โรงทาน อาคารไม้ชั้นเดี่ยว 1 หลัง

5. หอระฆัง 1 หอ

ปูชนียวัตถุ

มีพระพุทธรูปพระประธานขนาดหน้าตักกว้าง 15 นิ้ว สูง 18 นิ้ว 1 องค์ มีพระพุทธรูปบริวาร 5 องค์

วัดศรีพิทยา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2330 ชื่อเดิมของวัดคือ “วัดบ้านหนองช้างใหญ่”ตามชื่อของหมู่บ้าน ต่อมาพระครูจันทสิโรปมคุณ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดศรีพิทยาคมในปี พ.ศ. 2505 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2470 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 เมตร ยาว 17 เมตร

การบริหารการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระต้น สุธม.โม รูปที่ 2 พระโพธิ์ อุต.ตโม รูปที่ 3 พระแก้วลา ปญ.ญาธโร พ.ศ. 2461-2472 รูปที่ 4 พระครูจันทสิโรปนาคุณ(สังข์) พ.ศ. 2475-2519 รูปที่ 5 พระนิล อธิปุญโญ พ.ศ. 2520-2534 รูปที่ 6 พระบุญมา สิริปุญโญ พ.ศ. 2535-2549 รูปที่ 7 พระหรั่ง พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2457