สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส

Share

วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส ตั้งอยู่เลขที่ 71 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ 8887

 อาณาเขต

ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์ และที่ น.ส. 3 ก เลขที่ 256 น.ส.๓ก เลขที่ 260

ทิศใต้ จดที่ น.ส.3 ก เลขที่ 252

ทิศตะวันออก จดที่มีการครอบครอง

ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

1. อุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารคอนกรีต

2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519

3. กุฎิสงฆ์ 3 หลัง อาคารไม้ 2 หลัง และอาคารปูนชั้นเดี่ยว 1 หลัง

4. เมรุ เป็นคอนกรีต 1 หลัง

ปูชนียวัตถุ

1. พระประธานปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง 38 นิ้ว สูง 67 นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง

2. พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว สูง 72 นิ้ว

3. พระพุทธรูปปางประธานพรขนาดหน้าตักกว้าง 45 นิ้ว สูง 60 นิ้ว

วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2475 เดิมชื่อวัดหนองแสง ตามชื่อของหมู่บ้านต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2584 พระครูสิโรปมาคุณเจ้าคณะตำบลได้พิจาณาเห็นว่าชื่อไม่เป็นมงคลจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส”จนถึงปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระเคน รูปที่ 2 พระจำปา รูปที่ 3 พระชาแก้ว รูปที่ 4 พระปลัดเคน ถาวโร รูปที่ 5 พระแก้ว รูปที่ 6 พระมั่ง โชติปญ.โญ พ.ศ. 2496-๒๕๐๔ รูปที่ ๗ พระสิงห์ อุต.ตโม พ.ศ. 2507-2540 รูปที่ 8 พระสิงห์ ญาณ.วุฒิโธ พ.ศ. 2543-2557 รูปที่ 9 พระสำเร็จ ประภส.โร พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน