สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

วัดไพบูลย์

Share

วัดไพบูลย์ ตั้งอยู่เลขที่ 23 บ้านไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 13 ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือประมาณ 3 เส้น 3 วา 1 ศอก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 3 เส้น 3 วา 1 ศอก จดที่นาชาวบ้าน ทิศตะวันออกประมาณ 2 เส้น 3 วา 1 ศอก จดที่นาชาวบ้าน ทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 3 วา 1 ศอก จดทางสาธารณประโยชน์

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

1. ศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 13 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ฝาผนังก่ออิฐถือปูนลูกกรงเหล็ก

2. กุฎิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น 1 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดี่ยว จำนวน 2 หลัง

3. ศาลาโรงทาน เป็นอาคารไม้ชั้นเดี่ยวจำนวน 1 หลัง

4. หอระฆัง 1 หอ

ปูชนียวัตถุ

มีพระประธานปางมารวิชัย(พระพุทธชินราชจำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง 36 นิ้ว สูง 58 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 17 นิ้ว สูง 12 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปไม้จันทร์แกะสลัก พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว สูง 14 นิ้ว 1 องค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณอายุมากกว่า 100 ปี วัดไพบูลย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 โดย กำนันเภา ย้ายมาจากบ้านน้ำคำแดงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ เพื่อความสะดวกในการทำนา เมื่อมีชาวบ้านมาอยู่มากขึ้นตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านแสงโกน” เรียกตามชื่อต้นแสง ที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้น ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบ้านแสนโกนเพราะการเขียนผิดเพี้ยนมา และได้สร้างวัดนี้ขึ้นเรียกว่า “วัดแสนโกน” ต่อมาพระครูจันทสิโรปมคุณ เจ้าคณะตำบลหนองช้างเห็นว่าชื่อบ้านและชื่อวัดไม่เป็นมงคลจึงให้เปลี่ยนชื่อวัดกับชื่อบ้านเสีย เป็นวัดไพบูลย์และหมู่บ้านไพบูลย์จนถึงปัจจุบัน

การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระท้าว พ.ศ. 2470-2485 รูปที่ 2 พระพา พ.ศ. 2486-2491 รูปที่ 3 พระพรม พ.ศ. 2492-2495 รูปที่ 4 พระทา พ.ศ.2495-2500 รูปที่ 5 พระเคน พ.ศ.2500-2515รูปที่ 6 พระหนู พ.ศ2515-2518 รูปที่ 7 พระครูโกวิทศาสนการ(โกวิโท) พ.ศ.2519-2553 รูปที่ 8 พระสมร พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2488