สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันปิยมหาราช 2559

   วันนี้ 23 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในวันปิยมหาราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ร่วมในพิธี ซึ่งมีการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ด้วย ณ สนามที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

   นายสุนทร  ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานงานทำบุญตักบาตร ศูนย์เด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก วันที่ 20 และ 21 ต.ค 2559 อาคารใหม่ 2 หลัง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ลงนามน้อมถวายความอาลัย

   ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ. 2559

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดกิจกรรมวันออกพรรษาประจำปี พ.ศ. 2559 มีการตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมประกวดกระทง และทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดศรีจันทร์ธรรมภาส บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้ความรู้กับสมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอยิ้ม พ.ศ. 2559

   นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ นำคณะอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน ตำบลหนองช้างใหญ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 ในงานมีหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรเคลื่อนที่ (Mobille Unit) ทำบัตรประชาชนให้ประชาชนที่มารอรับบริการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร

   ศุนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเด็กปฐมวัยฟันดี

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นสถานที่จัดและเข้าร่วมโครงการเด็กปฐมวัยฟันดี เครือข่ายบริการสุขภาพม่วงสามสิบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โครงการดำเนินงานโดยฝ่ายฑันตสาธารณสุขโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...