สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังแห่งความภักดี

   วันนี้ 22พย.2559 เวลา08.00 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

มีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในอำเภอม่วงสามสิบ
กลุ่มพลังมวลชน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 รัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน 2560

   วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอม่วงสามสิบจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึษาโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ณ โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ตบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค กระบือ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

   วันที่ 7-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัอุบลราชธานีดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย Haemorrhagic Septicemia (โรคคอบวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทำการฉีดวัคซีนให้กับโคและกระบือในตำบลหนองช้างใหญ่ทั้งแปดหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560

   วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเหล็ง สายแวว ปราชญ์ด้านเกษตร ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การติดการการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก

   วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรจสอบการติดการการดำเนินงานกลุ่มอาชีพลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก เพื่อสอบถามการดำเนินงานของกลุ่ม และแนะนำการทำบัญชีให้กับกลุ่มด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล

   วันนี้ 28 ต.ค. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...