สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันท้องถิ่นไทย 2560

   วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมพิธีงานวันท้องถิ่นไทยปี พ.ศ.2560 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีขึ้นบ้านใหม่ บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

   วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เป็นประธานในพิธ๊ขึ้นบ้านใหม่ซึ่งเป็นบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่สร้างแล้วเสร็จ บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี มีชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มาเกียรติร่วมพิธีนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัย (ทางถนน)

   วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัย (ทางถนน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับ อปพร.หมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน2560

   วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนให้กับนักเรียนชั้น ป.5 , ป.6 โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) เด็ก D.A.R.E. เป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ปีงบประมาณ 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง ณ สนามกีฬาประจำตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครง อบต.พบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

   วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560กลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกการคัดแยกขยะจากต้นทาง
 - กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์
 - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน
 - กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อพิษสุนัขบ้า
  ณ โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก

อ่านเพิ่มเติม...

โครง อบต.พบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560

   วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล และ สต.พระโรจน์จัดทำโครงการ อบต. พบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ) ในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ โรงเรียนหนองแสงหนองเม็ก มีกิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)เบื้องต้นได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...