สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

มีซุ้มกิจกรรมดังนี้ 1 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (นักประดิษฐ์ตัวน้อย) 2 ซุ้มกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 3 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 4 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 5 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 6 นิทัศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 7 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการเด็กปฐมวัย และซุ้มอิ่มอร่อย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาบ้านไพบูลย์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาที่ลำห้วยหมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์ วันที่ 11 มกราคม 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมตักบาตรงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกิจกรรมตักบาตร งานปริวาสกรรม และปฏิบัตรธรรม วันที่ 10 - 11 มกราคม 2560 ณ ป่าช้าบ้านหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 มีการตั้งจุดบริการประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใต้ทางเชื่อมระหว่างอำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ. 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

อ่านเพิ่มเติม...

งานปีใหม่ พ.ศ. 2560

   วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ รับพรปีใหม่จากท่านนายก และรับประทานอาหารร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่

   วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองช้างใหญ่เพื่อรายงานสถานะกองทุน รายรับรายจ่ายและข้อตกลงต่างๆให้กับสมาชิกกองทุน

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ

   วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะตรวจงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกตรวจเยี่ยม และส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค และกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านหน้องแสงหมู่ที่ 6 เพื่อแนะนำการทำบัญชี และแนะนำการจัดสถานที่การทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาหนองโดน

   วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับชาวบ้านหนองแสง ช่วยกันกำจัดผักตบชวาบริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง 

อ่านเพิ่มเติม...