สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปักหลักเขตที่สาธารณะ

   วันที่ 3 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ปักหลักเขตที่สาธารณะเพื่อให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจน หลังจากกรมที่ดินสอบแนวเขตสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์ และหมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

   สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอม่วงสามสิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

   วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560 วัดโภคการาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่าควบคู่ไปกับไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน และเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า เลิกจุดไฟเผาป่าและหันมาร่วมมือกันควบคุมไฟป่า

 

อ่านเพิ่มเติม...

การปักหลักเขตที่สาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก

   วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้นำชมชนได้ดำเนินการปักเขตที่สาธารณะอีกครั้งในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก เพื่อให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจน หลังจากกรมที่ดินสอบแนวเขตสาธารณะเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกการคัดแยกขยะจากต้นทาง

   วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 กศน.อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดย นายสันติภพ บุดดีสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จัดกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกการคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลหนองช้างใหญ่ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (O & M)

   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (O & M) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในเขต ตำบลหนองช้างใหญ่ ใช้ไม้เท้าขาวในการช่วยในการดำเนินชีวิตของคนตาบอดอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 17– 26 เมษายน พ.ศ. 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

จุดตรวจความมั่นคง และจุดบริการ เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัด จุดตรวจความมั่นคง และจุดบริการเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...