สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โครงแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ ปีงบประมาณ 2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสามัคคีตำบลหนองช้างใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง ณ สนามกีฬาประจำตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครง อบต.พบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

   วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560กลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

 - กิจกรรมการให้ความรู้และฝึกการคัดแยกขยะจากต้นทาง
 - กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์
 - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน
 - กิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อพิษสุนัขบ้า
  ณ โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก

อ่านเพิ่มเติม...

โครง อบต.พบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560

   วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล และ สต.พระโรจน์จัดทำโครงการ อบต. พบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ) ในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ โรงเรียนหนองแสงหนองเม็ก มีกิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)เบื้องต้นได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการออกรณรงค์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือรอบที่ 1/2560

   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการออกรณรงค์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือรอบที่ 1/2560 ในหมู่บ้านตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-24 มกราคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายภัตตาหารเช้า

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมถวายภัตตาหารเช้า โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชช่วงสตมวาร (100 วัน) วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ วัดป่าน้ำคำเกิ่ง ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน

   เวลา 9.00 น. วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับชาวบ้านหนองช้างใต้หมู่ที่ 7 ทำพิธีขึ้นเสาเอกบ้านในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อเป็นศิริมงคล 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

มีซุ้มกิจกรรมดังนี้ 1 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (นักประดิษฐ์ตัวน้อย) 2 ซุ้มกิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 3 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 4 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 5 ซุ้มกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 6 นิทัศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 7 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการเด็กปฐมวัย และซุ้มอิ่มอร่อย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...