สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปักหลักแนวเขตที่สาธารณะ

   วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ปักหลักเขตที่สาธารณะเพื่อให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจน หลังจากกรมที่ดินสอบแนวเขตสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ) ประจำปีงบประมาณ 2560

   สำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ)  ประจำปีงบประมาณ  2560 เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ทองใส  ทับถนน เป็นวิทยากรสอนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่  14 – 16  มิถุนายน  2560  ณ  วัดศรีสุพรอาราม  บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานนวดแผนไทย

   วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ เปิดให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนวดแผนไทยได้มีสถานที่บริการนวดแผนไทย ณ  วัดศรีสุพรอาราม  บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้างใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก

   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับ สภ.ตระการพืชผล และ รพ.สต.พระโรจน์ ดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ ในครั้งนี้ทำการอบรมให้กับนักเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก มีกิจกรรมแบ่งเป็น 1 กิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้านจราจร 3 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้าน อัคคีภัย 4 กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันภัยด้านป้องกันไฟป่า

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปล่อยพันธุ์ปลา และต้นไม้

   วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลา และต้นไม้ มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และแจกจ่ายให้โรงเรียนในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ เพื่อถวาย วันแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การปักหลักเขตที่สาธารณะ

   วันที่ 3 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ปักหลักเขตที่สาธารณะเพื่อให้เห็นแนวเขตที่ชัดเจน หลังจากกรมที่ดินสอบแนวเขตสาธารณะเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์ และหมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

   สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอม่วงสามสิบ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการ หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2560 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

   วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2560 วัดโภคการาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองช้างใหญ่

 

อ่านเพิ่มเติม...