สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาเถรสมาคมส่งเสริม โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 มหาเถรสมาคมส่งเสริม โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่พร้อมใจรักษาศีลห้า ณ วัดศรีพิทยาคม ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตำบลนมแม่ เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย

วันที่ 3 และ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระโรจน์และประชาชนชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ประชุมโครงการตำบลนมแม่ เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมการให้นมแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพเด็ก การให้ความรู้การให้นมบุตรอย่างถูกวิธี

ในวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมด้วยส่วนงานสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ร่วมกับ บริษัท เนสเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพเด็ก การให้ความรู้การให้นมบุตรอย่างถูกวิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ณ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการส่งเสริม ปีงบประมาณ 2557

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ บนไหล่ทาง สาย อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134-บ้านหนองช้างน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 24 of 24