สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

    ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่สนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 จุดบริการประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

    วันที่ 11, 12 เมษายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ให้เด็กในแต่ละศูนย์ฯ สืบสานพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

    วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย (ทางถนน) ประจำปีงบประมาณ 2559 มีการให้ความรู้ และซักซ้อมแผน เมื่อเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนขึ้น 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

นายอำเภอม่วงสามสิบมาตรวจนิเทศงาน

    วันที่ 24 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ให้การต้อนรับนายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ และคณะ ที่มาตรวจนิเทศงานให้กับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

    วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับครูตำรวจ D.A.R.E อำเภอม่วงสามสิบ มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน โรงเรียนหนองช้าง (ประชาสามัคคี) โรงเรียนพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) โรงเรียนหนองแสงหนองเม็ก โรงเรียนบ้านไพบูลย์ ที่ผ่านโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นักเรียนที่ผ่านโครงการเป็นนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติด และลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดให้โทษในพื้นที่ตำบลหนองช้างใหญ่ได้ผลอย่างยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนของชุมชนมีจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด หนองเหล่าเกมส์

    วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด หนองเหล่าเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่สนามกีฬาโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

    วันที่ 19,22,23,24,25,26 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนังานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่คือ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์การเรียนรู้ภาคเหนือ) และ ศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมการประชุมสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...