สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประกาศเรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ขอประกาศเรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

      วันที่ 12 กันยายน 2560 นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ในโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการค้าการลงทุน และบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่

      วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดกิจกรรมลอกหนองสวน หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายพัฒนา ส่งเสริม กำนันตำบลหนองช้างใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านพระโรจน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมลอกหนองสวน หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่

      วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายสุนทร ท่าหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ พร้อมชาวบ้านไพบูลย์ ชาวตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกแก้วขาว บำเพ็ญประโยชน์"

      วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกแก้วขาว บำเพ็ญประโยชน์" ณ วัดหนองช้างใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2560

      วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่และประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน บรรยายโดย ปปช.จังหวัดอุบลราชธานี และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง บรรยายโดยท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุนทร ท่าหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินจัดโครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นมีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่าถูกต้อง และเพื่อเป็นการบรูณาการระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆและสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...