สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์

    วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกทำความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถนนปลอดภัยด้วยการเรียนรู้กฎจราจร

    ส่วนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการถนนปลอดภัยด้วยการเรียนรู้กฎจราจร โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการฝึกอบรมป้องกันภัย(การป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปี 2561 ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองช้าง ประชาสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ประชาสามัคคี ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การปักหมุดเขตที่หนองเค็มหนองน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก

    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ปักหมุดเขตที่หนองเค็มหนองน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การทำบุญสังฆทานวัดโภคการาม หมู่ 2 บ้านหนองเม็ก

    กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมงานทำบุญสังฆทานวัดโภคการาม หมู่ 2 บ้านหนองเม็ก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดงานตลาดประชารัฐอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน กันยายน 2561

    วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมในงานตลาดประชารัฐจากพระหยกถึงพระบรมพุทโธอำเภอม่วงสามสิบ ประจำเดือน กันยายน 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ในงานมีการแสดงหมอลำ การฟ้อนรำ การแต่งกายชุดไทยพื้นบ้าน ณ ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

    กรมโยธาธิการ และผังเมือง ขอเชิญประชาชนผู้อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ จังหวัดอุบลราชธานี ไปตรวจดูกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยยื่นคำร้องเกี่ยวกับผังเมืองรวมฯได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค กระบือรอบที่ 2/2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีออกรณรงค์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยในโค กระบือรอบที่ 2/2561 ให้กับโค กระบือทั้งแปดหมู่บ้านในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-28 สิงหาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี และให้การสนับสนุนอาหารในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 32