สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

การบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2557
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สำหรับพนักงานจ้าง

คู่มือปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

กำหนดการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินตามแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบที่ 1 ครึ่งปีแรก)

 
 
Powered by Phoca Download