สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่,แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานปลัด,แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงานของกองคลัง,แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงานของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงานของกองช่าง

 
 
Powered by Phoca Download